MIKULÁŠSKE PRETEKY 2019

Pokyny

15. ročník zábavných pretekov v orientačnom behu pre širokú verejnosť

11. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ v orientačnom behu

Bratislavský krajský pohár mládeže v orientačnom behu 2019

Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov - Západná oblasť

Technické zabezpečenie

Športový klub VAZKA Bratislava

Webstránka

mikulas.vba.sk

Klasifikácia pretekov

Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím kontrolných stanovíšť (KS) a mikulášskou orientačnou pikoškou

Dátum

8. 12. 2019 (nedeľa)

Centrum pretekov

Malinovo - SOŠ Záhradnícka G.Čejku, Bratislavská ulica 44, vestibul školy (mapa)

Prezentácia

Verejnosť a školy (neregistrovaní v SZOŠ)

   9:30 – 12:30

Oblastný rebríček (kluby SZOŠ)

   9:30 – 10:30

Detská obrázková trať

   10:30 – 12:30 priamo na štarte Detskej obrázkovej trate (viac v plániku)

Bratislavský krajský pohár mládeže v orientačnom behu 2019

   10:30 - 12 :30 pokiaľ chcú byť pretekári zaradení do tejto súťaže, musia predložiť doklad, ktorú školu navštevujú /súpiska,potvrdenie, školský preukaz/

Dôležité: Všetci pretekári budú mať farebné štartovné čísla so svojím menom,   okrem detskej obrázkovej trati. Pretekári (jednotlivci a zástupcovia klubov), ktorí budú prihlásení vopred, budú mať vopred uhradené štartovné, nebudú vyžadovať žiadnu zmenu v prihláške a nemajú záujem zapožičať čip, nemusia ísť na prezentáciu. Čísla si vezmú sami, budú umiestnené v priestore štartu na viditeľnom mieste. Ostatní jednotlivci alebo zástupcovia klubov, ktorí nezaplatili, majú zmeny, potrebujú si požičať čipy a podobne, prídu na prezentáciu, kde im okrem iného aj vydáme štartovné čísla.

Dohlášky po termíne alebo pri prezentácii len v obmedzenej miere podľa možností usporiadateľa a bez garancie Mikulášskeho balíčka.

Spôsob razenia

Verejnosť + Oblastný rebríček + školy

elektronický systém SportIdent

(zapožičanie čipu: 1€; v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30€; v priestore centra a pri štarte bude zavesený návod, ako sa používa SI čip)

Detská obrázková trať

papierový preukaz bude súčasťou mapy (SI čip nie je potrebný)

Opis terénu

rovinatý, ľahko priebežný parkový terén, s cestičkami a chodníkmi, v okrajových častiach husto zarastený

Mapa

Verejnosť + Oblastný rebríček + školy

Park Ybreharth, mierka 1:2500, ekv. 1m, autor Peter Mlynárik, formát A4

  * stav: november 2019

  * mapa bude vodovzdorne upravená

  * POZOR mapa pre niektoré kategórie je obojstranná

Detská obrázková trať

Vazkársky Mikuláš 2019, mierka 1:1000, ekv. 1m, stav november 2019,  autor Peter Mlynárik, formát A5
mapa nebude vodovzdorne upravená

Štart

Verejnosť + Oblastný rebríček + školy

11:30 - 13:00

  • voľný štart v 1-minútových intervaloch, resp. podľa pokynov štartéra
  • na štartovej čiare je pretekár povinný vložiť SI čip do štartovej krabičky, čím sa odštartuje
  • štartuje sa vo viacerých koridoroch podľa kategórie a podľa farby štartovného čísla. Štartovné čísla budú vyvesené k samoobslužnému vyzdvihnutiu na štarte

Detská obrázková trať

10:30 - 12:30

  • v centre pretekov v modrom stane označenom nápisom “Detská trať”
  • vstup je cez hlavný vchod budovy školy do parku, bude to vyznačené.
  • voľný štart v 1-minútových intervaloch, resp. podľa pokynov štartéra
  • Detská obrázková trať má kontrolné stanovištia (KS) s obrázkami a deti ich v ľubovoľnom poradí hľadajú. Na každom KS sú kliešte, ktorými označia do mapy príslušný obrázok na okraji mapy.  
  • Po absolvovaní trate a dobehnutí do cieľa sa zmeraný čas zapíše a deti dostanú mikulášsky balíček od Mikuláša, Anjela alebo Čerta (podľa toho ako boli poslušné):) a medailu Mikulášika.

Orientačná pikoška

(“Mlynkovina”)

Pre hlavné kategórie: M-16, W-16, M-18, W-18, M19-, W19-, M40-, W40-, M55-, W55 áno, ostatné kategórie nie (viď rozpis v tabuľke).

Kategória

Línia

Cintorín

Treba oraziť všetky KS na vašej vyznačenej línii.

Línia v teréne NIE JE značená.

(za každú neorazenú kontrolu je penalizácia +2min)

Na “cintoríne” treba

oraziť KS zobrazené

na zadnej strane mapy.

Nasleduje už len zberka a cieľ

W-16, W55-

ÁNO  (13 KS)

ÁNO

M-16, M55-

ÁNO (16 KS)

ÁNO

 W-18, W40-

ÁNO (16 KS)

ÁNO

M-18, M40-, W19-

ÁNO (19 KS)

ÁNO

M19-

ÁNO (18 KS)

ÁNO

všetky ostatné kategórie

nie

nie

Línia

(ukážka)

Cintorín -

zadná strana mapy

(ukážka)

Tento rok bude cintorín kontrol špeciálny:

  • trať v rámci cintorína bude rozdelená na niekoľko častí
  • v každej časti budú zobrazené iba niektoré zo všetkých kontrol

Štart v cintoríne bude totožný s posledným KS vyznačeným na konci línie. KS v cintoríne sú číslované postupne od čísla 1 a musia byť razené v tomto poradí.

6 ukážok rôznych obtiažností Cintorína:

Opisy kontrolných stanovísk

V centre pretekov budú pripravené opisy KS (pre niektoré kategórie).

POZOR: pre kategórie M-16, M-18, M19-, M40-, M55-, W-16, W 18-, W19-, W40-, W55-  je línia bez opisov KS !

Dĺžky tratí

Kategória

Dĺžka

(km)

Prevýšenie

(m)

Počet KS

Opisy KS dostupné

v centre pretekov

Nábor

1,03

10

13

áno

Open

1,32

12

16

áno

RD 1

0,95

8

11

áno

RD 2

1,0

10

11

áno

M19-

2,45

35

(bez popisov )

M-18, M40-, W19-

2,05

30

(bez popisov)

W-18, W40-

1,65

25

(bez popisov)

M-14 W-14

1,28

16

15

áno

M-16, M55-

1,65

22

(bez popisov)

W-16, W55-

1,50

18

(bez popisov)

M-12 W-12

1,12

12

15

áno

M-10, W-10

1,03

10

12

áno

Vzdialenosti

Centrum - Parkovisko                0 - 150 m
Centrum - Prezentácia               0 m

Verejnosť + Oblastný rebríček

Centrum - Štart                        0 m
Centrum - Cieľ                         0 m

Detská obrázková trať

Centrum - Štart                        50 m
Centrum - Cieľ                         50 m

Vchod cez budovu školy do parku - iba detská obrázková trať.

Doprava

Autobusom: na zastávku Malinovo - Bratislavská podľa cestovného poriadku cez Most pri Bratislave alebo Ivanku pri Dunaji a Zálesie.

Na bicykli: cez Vrakuňu okolo Malého Dunaja a cez pole do Zálesia, Malinova

Parkovanie

Parkovanie na parkovisku v priestore pred školou, po zaplnení pozdĺž priľahlých ulíc, prosíme buďte ohľaduplní k domácim obyvateľom.

Zakázaný priestor

Vstup do parku hlavnou bránou, či ostatnými vstupmi je zakázaný z ktorejkoľvek strany, je to súťažný priestor.

Príchod pred pretekmi je povolený len do centra pretekov (v škole vo vestibule je zhromaždisko a prezentácia). Rodičia s malými deťmi sa môžu pohybovať len v priestore detskej trate (viď mapka).

Rešpektujte zakázaný priestor vyznačený pásovinou a v mape vyznačený šrafovaním.

Mapka centra pretekov

>> otvoriť interaktívnu mapu <<

WC

v centre pretekov v priestore školskej jedálne

Šatňa

vestibul školy - ZÁKAZ VSTUPU V KLINCOVEJ OBUVI

Vyčítanie čipov

V karavane pred budovou školy.

Pri vyčítaní čipu dostane každý pretekár mikulášsky balíček a drevenú medailu.

Občerstvenie

Teplý čaj v cieli. OCENÍME, KEĎ SI DONESIETE VLASTNÉ POHÁRE NA ČAJ. 

Caffe Mobil ponúka - výbornú kávičku, čaj, kakao, palacinky a iné pochutiny

Špeciálna ponuka

V centre pretekov bude stánok ELEVEN  ponúkajúci športové potreby za zaujímavé ceny.

Vyhlásenie výsledkov

približne o 13:30 hod.

Verejnosť (okrem RD) + Oblastný rebríček

Vyhlásení budú všetci v kategórii MW-10, prví traja v kategóriách MW-12 až MW-18, Nábor a Open. V kategóriách WM19-, MW40- a WM55- iba víťazi.

Kategória RD a Detská obrázková trať

v týchto kategóriách nebude vyhlasovať. Poradie bude zverejnené na webstránke pretekov.

Súťaž o “Bratislavský krajský pohár mládeže v OB 2019”

škola, z ktorej sa zúčastní najviac pretekárov, získa “Krajský pohár mládeže v orientačnom behu 2019” venovaný BSK a tortu!

Podmienkou je, aby sa pri prezentácii preukázali potvrdeným zoznamom resp. jednotlivci školským preukazom.

Výsledky budú priebežne aktualizované v centre pretekov. Konečné výsledky budú zverejnené na: mikulas.vba.sk

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:   Barbora Šmelíková (R1)

Hlavný rozhodca:    Miroslav Lago (R2)

Stavba tratí:            Peter Mlynárik (R2)

Časomiera:             Mikuláš Šabo, Tomáš Jánoška

Webstránka:           Juraj Opršal

Grafika:                   Barbora Šmelíková

Ďalší:                      Mikuláš, Anjel a Čert

Predpis

Preteká sa podľa platných Pravidiel OB, Súťažného poriadku a príslušných Vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2019.

Ochrana osobných údajov

Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich údajov: (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na internetovej stránke pretekov ako aj v informačnom systéme Slovenského zväzu orientačných športov (SZOŠ).

Podrobné informácie k spracovaniu osobných údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke SZOŠ.

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM PRETEKOV.

P A R T N E R I   P R E T E K O V

www.autrata.sk

https://karavanybratislava.sk/